Whistleblowerordning

– En unik konfiguration af et kombineret psykosocialt og juridisk team 

TrustCulture tilbyder en godkendt whistleblowerordning, som lever op til de højeste standarder og krav i lovgivningen og sikrer, at alle sager håndteres professionelt og fyldestgørende.

Vores whistleblowerordning i er designet til at give størst mulig beskyttelse mod negative følgevirkninger, der kan opstå som konsekvens af overtrædelser af interne arbejdsgange, etiske retningslinjer eller potentielle lovbrud. 

Med os, investerer I ikke kun i et system; I investerer i jeres virksomheds integritet og omdømme. Vores whistleblowerordning er udarbejdet for at sikre jeres organisation i nutid og fremtid og proaktivt at identificere og håndtere potentielle udfordringer, før de udvikler sig til større problemer. Det er det afgørende element, der giver tryghed og styrker jeres organisation.

TrustCulture's whistleblowerordning kan derfor indgå som led i at varetage de værdier og principper I ønsker at drive virksomhed efter.

TrustCulture er en af Danmarks mest erfarne inden for håndtering af whistleblowersager. Vi har håndteret sager siden 2021, hvor vores specialister har ført organisationer gennem komplekse situationer med professionalisme og fortrolighed.

Vores whistleblowerordning retter sig mod alle virksomheder og organisationer

En moderne indberetningsportal

Et link som du deler med din organisation – og potentielt dine samarbejdspartnere eller kunder på din hjemmeside.

På denne online indberetningsportal, som er tilgængelig fra computer, mobil og tablet, kan vi indsætte dit logo, dine tema farver, din whistleblowerpolitik samt andet relevant information.

Gennem denne side kan medarbejderne lave en indberetning, nemt og sikkert. Indberetningsprocessen kunne ikke være mere simpel. Processen er designet af eksperter for at sikre, at medarbejderne føler sig sikre, når de laver en indberetning.

Det er muligt at give whistleblowere lov til at vælge om de vil rapportere anonymt eller fortroligt, mundligt eller skriftligt.

Når du køber din Whistleblowerordning gennem TrustCulture

Overvågning & Visitation

Overvågning og visitation af indberetninger, hvor whistlebloweren indenfor 48 timer får respons på sin indberetning.

Udarbejdelse af politikker

Udarbejdelse af Whistleblowerpolitik og Privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten.

Implementering

Grundig implementering af ordningen, så både ledelse og medarbejdere alle ved hvordan den anvendes og fungerer.

Opsætning

Opsætning af whistleblowersoftwaresystem, med dit logo, dine tema farver, din whistleblower- politik samt andet relevant information.

Hotline

Hotline for ledere. Mange ledere kan have brug for rådgivning til håndtering af mobning, krænkende adfærd og konflikter i eget team, som kan afværge udvikling af whistleblowersager.

Håndtering

Kvalificeret sparring og forslag til håndtering af sagen, der sikrer et fokus på både indberetter, den indberettede, ledelsen og organisationen.

Skræddersyet ordning

Fleksibel ordning med mulighed for enten et sammenlagt antal timer årligt, der kan benyttes til Hotline og sagshåndtering eller en ordning der afregnes efter medgået tid.

Har I allerede et system?

Vi hjælper organisationer med at håndtere indberettede sager uagtet indhold

FAQ Whistleblowerordninger

1. HVAD ER EN WHISTLEBLOWERORDNING?

En whistleblowerordning er et system, hvor medarbejdere i en organisation har mulighed for at rapportere om problematiske forhold fortroligt eller anonymt. Dette kan omfatte svindel, misbrug af magt eller seksuelle krænkelser - emner, der ofte er vanskelige at adressere direkte. Det er af væsentlig betydning for virksomheden at disse kritiske forhold kommer frem i lyset, hvilket gør whistleblowerordningen til en positiv foranstaltning for alle involverede parter. En velfungerende, seriøs og troværdig whistleblowerordning kan bidrage til at styrke medarbejdernes følelse af sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen.

2. HVEM SKAL HAVE EN WHISTLEBLOWERORDNING?

I dag kræver loven, at alle organisationer med over 49 ansatte, uanset branche, skal have en whistleblowerordning. Ikke desto mindre er der stadig mange fordele ved at implementere en whistleblowerordning, selvom man har færre end 50 ansatte.

3. HVILKE KRAV SKAL EN WHISTLEBLOWERORDNING OPFYLDE?

 • En dansk whistleblowerordning skal kunne håndtere en meget bred vifte af sager, og der er ingen klar afgrænsning af området. Loven stiller strenge krav til sikkerheden omkring indberetninger, håndteringen af whistleblowersager og især til beskyttelse af whistlebloweren.
 • Det er muligt for virksomheden at etablere egne, interne whistleblowerordninger, men reglerne er mange og komplekse.
 • Det kan være vanskeligt og tidskrævende for virksomheder at navigere i lovgivningen og de mange krav, der stilles, på egen hånd. Derfor kan det være en god idé at alliere sig med en rådgiver, som kan stå for at etablere og drive ordningen for virksomheden.

4. WHISTLEBLOWERS RETTIGHEDER? 

Lovgivningen er vidtgående, når det gælder om at beskytte whistlebloweres identitet og rettigheder:

 • En whistleblower er beskyttet mod enhver form for repressalier.
 • Hvis en whistleblower oplever at blive forfulgt, gælder omvendt bevisbyrde.
 • Hvis en whistleblower f.eks. bliver afskediget, skal ledelsen bevise, at afskedigelsen IKKE har noget med whistleblowerens indberetning at gøre.
 • Alle data om en whistleblowersag skal håndteres med stor omhu. Alle data og al kommunikation om sager skal ske i lukkede, sikrede fora. Det vil i praksis sige i et lukket, sikret IT-system.

5. HVAD KAN INDBERETTES TIL EN WHISTLEBLOWERORDNING?

 • Strafbare forhold, fx overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri eller bestikkelse.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen eller interne retningslinjer
 • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, fx undersøgelsesprincippet, lighedsgrundsætningen, saglighed eller proportionalitetsprincippet.
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane.
 • Seksuel chikane, fx enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.